TRINET

Ukinitev carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta

4497. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in
posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta


Na podlagi 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št.
66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših
pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije


U R E D B O o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in
posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta


1. člen


Ta uredba določa avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje in
posebne dajatve in način razdelitve blaga v okviru carinskega
kontingenta.


2. člen


Za namene te uredbe imata navedena izraza naslednji pomen:


1. “ponudnik“ pomeni pravno osebo ali
samostojnega podjetnika s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vloži
ponudbo za nakup pravice do uvoza blaga v okviru carinskega
kontingenta
;


2. “uvoz“ pomeni sprostitev blaga v prosti
promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem
nastane carinski dolg.


3. člen


V okviru carinskega kontingenta, določenega s to uredbo, se
uporablja carinska stopnja prosto in posebna uvozna dajatev se ne
plačuje pri uvozu naslednjega blaga:


Tarifna oznaka


Poimenovanje


Carinski kontingent


0203


Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno

0203 12


– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s
kostmi:
– – – domačih prašičev:

0203 12 11


– – – – šunke in njihovi kosi


450 ton4. člen


Blago v okviru carinskega kontingenta se razdeli na podlagi ponudb
za nakup pravice do uvoza tega blaga, ki so vložene pri Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) v roku 8 dni po uveljavitvi te
uredbe
.


5. člen


Ponudbo za nakup pravice do uvoza blaga v okviru carinskega
kontingenta se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge, ki je
sestavni del te uredbe.


Vsak ponudnik lahko vloži največ tri ponudbe z različnimi
ponudbenimi cenami in različnimi količinami. Vsaka ponudba je
zavezujoča.


Po preteku roka za vložitev ponudbe, le-te ni mogoče niti
spremeniti niti umakniti.


6. člen


Dodeljevanje blaga v okviru carinskega kontingenta se začne pri
najvišji ponudbeni ceni in poteka po padajočem vrstnem redu
ponujenih cen.


V primeru, da je ponudb več kot razpoložljive količine, se pri
najnižji ponudbeni ceni, ki se še upošteva, po potrebi
količina, ki se bo delila, sorazmerno zmanjša. Če je dodeljena
količina manjša kot najmanjša količina v ponudbi, lahko
ponudnik, ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega
člena, umakne svojo ponudbo.


Agencija pošlje uspešnim in neuspešnim
ponudnikom obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od
končane izbire.


Če izbrani ponudnik ne vplača zneska iz tretjega odstavka 7. člena
te uredbe, se razpoložljiva količina avtomatsko dodeli naslednjemu
oziroma naslednjim najugodnejšim ponudnikom.


7. člen


Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek za
izdraženo količino je treba vplačati v 30 dneh od izdaje obvestila iz
6. člena te uredbe na transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu
iz priloge. Ponudnik pošlje agenciji potrdilo o izvršenem
plačilu.


Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija
ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga, s katerim določi tudi
rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga.


Agencija objavi rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov
(cene in količine za posamezno blago) v Uradnem listu Republike
Slovenije.


8. člen


Ponudnik lahko na podlagi potrdila agencije uvozi blago sam ali pa
pooblasti drugo osebo. Oseba, ki jo je ponudnik pooblastil za
izpeljavo posla, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s
pisnim pooblastilom ponudnika. Iz pooblastila mora biti jasno
razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.


9. člen


Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 SIT se za prekršek
kaznuje pravna oseba, kateri je bilo dodeljeno blago v okviru
carinskega kontingenta, če v skladu z določbami drugega odstavka 7.
člena te uredbe ni predložila potrdila o plačilu zneska za izdraženo
količino v predvidenem roku.


Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 SIT se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti in kateremu je bilo dodeljeno blago v okviru
carinskega kontingenta v skladu z določbami drugega odstavka 7. člena
te uredbe, pa ni predložil potrdila o plačilu zneska za izdraženo
količino v predvidenem roku.


Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.


10. člen


Avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v
okviru carinskega kontingenta za blago iz 3. člena te uredbe velja do
31. 12. 2003 oziroma do njegove izkoriščenosti.


11. člen


Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino
(ECL) v skladu s 126. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 107/02 in 50/03) v polje 39 vpiše
štirimestno šifro “8000”.


12. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 424-37/2001-2


Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.


EVA 2003-2111-0105


Vir: Uradni list RS, št. 100 / 17.10.2003


Pripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih