TRINET

Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo2226. Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo


Na podlagi prvega odstavka 9. člena in 15. člena Zakona o nadzoru
izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni
list RS, št. 37/04
) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05
– prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o izvajanju kontrole izvoza blaga z
dvojno rabo


1. člen


Za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1334/2000
o vzpostavitvi režima Skupnosti
za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (UL
L 159, 30. 6. 2000, str. 1
), s spremembami, ta uredba določa: • vsebino zahtevka za izdajo individualnega dovoljenja za izvoz
  blaga z dvojno rabo ali za prenos blaga z dvojno rabo znotraj
  Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje),


 • postopek izdaje dovoljenja in dolžnost obveščanja o
  izvozu in prenosu blaga z dvojno rabo,


 • obrazec mednarodnega uvoznega potrdila, obrazec zahtevka za
  izdajo mednarodnega uvoznega potrdila in


 • sestavo ter naloge komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno
  rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija).2. člen


(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja se vloži pri Ministrstvu
za gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Zahtevek se
vloži na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te
uredbe.


(2) Zahtevku je treba priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano
izvirno izjavo končnega uporabnika v slovenskem ali angleškem
jeziku na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del te
uredbe. Če je izvirna izjava v angleškem jeziku, ji je treba
priložiti prevod v slovenski jezik.


(3) Ministrstvo lahko v postopku izdaje dovoljenja zahteva dodatna
dokazila, ki so potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v
zahtevku.


3. člen


Dovoljenje izda ministrstvo na podlagi predhodnega mnenja
komisije.


4. člen


(1) Dovoljenje za izvoz se izda v treh izvodih, od katerih
prejmeta po en izvod izvoznik in Carinska
uprava Republike Slovenije
, en izvod pa hrani ministrstvo.


(2) Dovoljenje za prenos blaga znotraj carinskega območja Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupnost) se izda v dveh izvodih,
en izvod prejme dobavitelj, drugega pa hrani ministrstvo.


5. člen


(1) Izvoznik mora v petnajstih dneh po vsakem opravljenem izvozu
blaga z dvojno rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla
in pri tem navesti številko dovoljenja, na podlagi katerega je
bil izvoz opravljen.


(2) Izvirnik izkoriščenega dovoljenja oziroma dovoljenja,
ki mu je potekel rok veljavnosti, izvoznik vrne ministrstvu.


(3) Prejšnja odstavka veljata smiselno tudi za dobavitelja
blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti.


6. člen


(1) Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila se vloži pri
ministrstvu na obrazcu, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del te
uredbe.


(2) Mednarodno uvozno potrdilo izda ministrstvo na obrazcu,
določenem v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.


7. člen


(1) Komisijo sestavljajo po en predstavnik ministrstva,
Ministrstva za
zunanje zadeve
, Ministrstva
za notranje zadeve
, Ministrstva
za obrambo
, Uprave
Republike Slovenije za jedrsko varnost
, Urada
Republike Slovenije za kemikalije
, Carinske
uprave Republike Slovenije
in Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije
.


(2) Vlada imenuje člane komisije in njihove namestnike.


(3) Komisija dela in odloča na sejah. Komisijo sklicuje in vodi
predstavnik ministrstva. Organizacijo in način dela komisija
podrobneje uredi v svojem poslovniku.


(4) Naloge komisije so: • izmenjava informacij, pomembnih za kontrolo izvoza blaga z
  dvojno rabo ter prenosa blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti,


 • koordinacija pristojnih organov pri izvajanju Zakona o
  nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni
  list RS, št. 37/04
  ) (v nadaljnjem besedilu: zakon),


 • spremljanje izvajanja zakona,


 • sodelovanje pri kontroli izvoza blaga z dvojno rabo,


 • sprejem ustreznih ukrepov za vzpostavitev neposrednega
  sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi drugih
  držav,


 • izvedba potrebnih ukrepov za vzpostavitev neposrednega
  sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi o
  občutljivih končnih uporabnikih,


 • dajanje predhodnih mnenj pred izdajo dovoljenj.(5) Komisija o svojem delu letno poroča Vladi
Republike Slovenije
.


8. člen


Komisija, imenovana na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona in
drugega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju nadzora izvoza blaga z
dvojno rabo (Uradni
list RS, št. 46/04
), po uveljavitvi te uredbe nadaljuje s
svojim delom.


9. člen


Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju
nadzora izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni
list RS, št. 46/04
).


10. člen


Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
.


Št. 00713-13/2005/5


Ljubljana, dne 19. maja 2005.


EVA 2005-2111-0036


Vlada Republike Slovenije


Janez Janša l. r.


Predsednik

 • Uredba o izvajanju kontrole izvoza blaga z dvojno rabo –
  Url.
  RS, št. 53/2005


 • Priloga
  1
  – ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA IZVOZ/PRENOS BLAGA Z
  DVOJNO RABO ZNOTRAJ SKUPNOSTI


 • Priloga
  2
  – IZJAVA KONČNEGA UPORABNIKA BLAGA


 • Priloga
  3
  – ZAHTEVEK ZA IZDAJO MEDNARODNEGA UVOZNEGA POTRDILA


 • Priloga
  4
  – MEDNARODNO UVOZNO POTRDILO

Povezave: • 32000R1334 – UREDBA SVETA (ES) št.
  1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za
  nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabofirst published on OJ L 159 2000 p.1-215 (first
delivered on: 24/07/2003 and last uploaded on: 24/07/2003)


http://europa.eu.int/eur-lex/sl/dd/reg/sl_register_02401040.html
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih