TRINET

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov

VLADA


1867. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem
pošiljanju odpadkov


Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04
) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
čezmejnem pošiljanju odpadkov


1. člen


V Uredbi o čezmejnem pošiljanju odpadkov (Uradni
list RS, št. 101/04
) se besedilo 4. člena spremeni tako,
da se glasi:


»Na območje Republike Slovenije je prepovedano pošiljanje
odpadkov z namenom odlaganja v ali na zemljo in izpuščanja v
morja, vključno z odlaganjem na morsko dno, po postopkih iz predpisa,
ki ureja ravnanje z odpadki, razen v primerih iz točke II. in
tretjega (a) odstavka 4. člena Uredbe
259/93/EGS


2. člen


V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1)
Prijavitelj mora tovornemu listu, ki ga določa Uredba 259/93/EGS,
priložiti še:


1. tehnični opis naprave za odstranjevanje ali predelavo
odpadkov
,


2. opis načina ravnanja s preostanki odpadkov,


3. originalni izvod ali overjeno kopijo pogodbe o
odstranjevanju ali predelavi odpadkov s prejemnikom odpadkov,
napisano v slovenskem ali angleškem jeziku (v nadaljnjem
besedilu: pogodba)
, in


4. finančno garancijo ali drugo enakovredno finančno
zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: garancija)


V petem odstavku se:


– v 1. točki za besedilom »klasifikacijska številka«
črtata vejica in beseda »lastnost«;


– črta se 2. točka;


– dosedanja 3. točka postane 2. točka.


3. člen


Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:


»(1) Vsako pošiljko odpadkov, ki so predmet prijave,
mora spremljati:


1. kopija transportnega dokumenta in


2. prepis ali overjena fotokopija dovoljenja iz 10. člena te
uredbe.


(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora v primerih, ko gre
za pošiljanje odpadkov na območje Republike Slovenije, za
izvoz z območja Republike Slovenije in v drugih primerih, za katere
tako določa Uredba
259/93/EGS
, pošiljko spremljati prepis transportnega
dokumenta.«


4. člen


V 8. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se
glasi:


»Prijavi iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj
priložiti kopije dokumentov iz prvega, drugega, tretjega in petega
odstavka 5. člena te uredbe za pristojne organe držav tranzita,
namembne države ter za prejemnika.«


Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:


»Kadar kot prijavitelj iz prvega odstavka tega člena ne
nastopa povzročitelj odpadkov, mora prijavitelj predložiti tudi
dokazilo o tem, da razpolaga s skladiščem za skladiščenje
takih odpadkov, kakršne je prijavil v obrazcu iz prvega
odstavka tega člena, in sicer s skladiščem za skladiščenje
nevarnih odpadkov oziroma nevarnih snovi, kolikor je prijavil nevarne
odpadke, oziroma z ustreznim skladiščem, če ni prijavil
nevarnih odpadkov


Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:


»Ministrstvo pristojnim organom iz prejšnjega
odstavka in prejemniku prijave ne pošlje, če meni, da obstaja
razlog iz 9. člena te uredbe skladno s tretjim (a) odstavkom 4. člena
Uredbe
259/93/EGS


5. člen


V 9. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:


»Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja za čezmejno pošiljanje
odpadkov:


– če bi bilo pošiljanje odpadkov v nasprotju z
usmeritvami in programi ali načrti na področju ravnanja z odpadki,
sprejetimi na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, in


– v primeru, če je bil prijavitelj ali prejemnik odpadkov že
dvakrat pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja ali prekrška
nezakonitega pošiljanja odpadkov.«


V drugem odstavku se črta četrta alinea.


6. člen


V 10. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se
glasi:


»Ministrstvo v primeru iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe
259/93/EGS
in v primeru, da v postopku prijave niso bila
pridobljena vsa dovoljenja za čezmejno pošiljanje v skladu z
zahtevami Uredbe
259/93/EGS
, že izdano dovoljenje za čezmejno pošiljanje
odpadkov odvzame, če prijavitelj začne s pošiljanjem odpadkov
pred pridobitvijo vseh zahtevanih dovoljenj.«


7. člen


Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:


»Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem Uredbe
259/93/EGS
in te uredbe izvajajo pri fizičnih ali pravnih osebah,
ki so določene v točkah g) in h) 2. člena Uredbe
259/93/EGS
, inšpektorji, pristojni za okolje, razen nalog,
ki jih na podlagi 14. člena te uredbe opravlja carinski organ, in
nalog, ki jih na podlagi 17. člena te uredbe opravlja policija.«


8. člen


Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:


»(1) Za izvrševanje Uredbe
259/93/EGS
opravlja carinski organ na vstopu in izstopu z območja
Skupnosti in na območju Republike Slovenije naslednje naloge:


1. preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremljajo
vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi
259/93/EGS
in tej uredbi,


2. preverja v okviru običajnih kontrol, ali odpadki, ki so predmet
čezmejnega pošiljanja, ustrezajo podatkom, navedenim v izvodu
transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva,


3. sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z
drugimi pristojnimi organi.


(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe
259/93/EGS
in te uredbe mora carinski organ nemudoma obvestiti
ministrstvo in inšpektorje, pristojne za okolje.«


9. člen


V 15. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se
glasi:


»Sodelovanje organov iz 12., 13., 14. in 17. člena te uredbe
poteka pri kontroli čezmejnega pošiljanja odpadkov po programu
naključnih kontrolnih akcij, katerega sprejmejo v soglasju minister,
pristojen za okolje, minister, pristojen za finance, in minister,
pristojen za notranje zadeve.«


10. člen


Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:


»Čezmejno pošiljanje odpadkov je dovoljeno preko
mejnih prehodov za mednarodni železniški promet in
naslednjih mejnih prehodov za mednarodni cestni, letalski in pomorski
promet:


1. Letališče Brnik,


2. Luka Koper,


3. Obrežje,


4. Gruškovje,


5. Jelšane


11. člen


Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »(1) Za
izvrševanje Uredbe
259/93/EGS
in te uredbe opravlja policija na območju Republike
Slovenije naslednje naloge:


1. nadzira vozila in opremo za čezmejno pošiljanje
odpadkov,


2. preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremljajo
potrebni dokumenti, določeni v Uredbi
259/93/EGS
in


6. členu te uredbe,


3. preverja, ali odpadki ustrezajo podatkom, ki so navedeni v
izvodu transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva,


in


4. sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z
drugimi pristojnimi organi.


(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe
259/93/EGS in te uredbe mora policija nemudoma obvestiti ministrstvo
in inšpektorje, pristojne za okolje.«


12. člen


V 18. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se
glasi:


»3. se zaradi neresnične navedbe podatkov o odpadkih opravi
odstranjevanje ali predelava odpadkov v nasprotju s pravili Skupnosti
ali mednarodnimi pravili (točka (e) prvega odstavka 26. člena Uredbe
259/93/EGS
).«


Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:


»(6) Policija in carinski organ kot prekrškovna
organa izrekata globe, predpisane v prejšnjem odstavku v zvezi
s kršitvami 8. točke prvega odstavka tega člena.«


13. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 00719-31/2005


Ljubljana, dne 28. aprila 2005.


EVA 2005-2511-0066


Objavljeno v Uradnem listu RS, št.
46/ 9.5.2005
Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih