TRINET

Uvoz kmetijskih izdelkov iz Evropske skupnosti

Carinska uprava RS


“VSI CARINSKI URADI”


akt št. 426-80/139- /2003/0730-090, z dne 29.10.2003


Neuradno prečiščeno – dopolnjeno besedilo!


Zadeva: Sprememba uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma


V Uradnem listu RS št. 105/03
je izšla Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino, in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.5.2000)
, s katero
se k osnovni uredbi dodajo tri nove priloge za kmetijske proizvode s
poreklom iz Skupnosti, za katere se pri uvozu v Republiko Slovenijo
carina ne plačuje, če so izpolnjeni določeni pogoji. • Za kmetijske izdelke iz priloge
  12
  se carina in uvozna dajatev ne plačujeta, če za to blago
  ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in je to potrjeno na
  izvoznem dovoljenju
  . Uvoznik mora poleg dokazila o poreklu
  predložiti fotokopijo izvoznega dovoljenja in izvod ali
  fotokopijo izvozne deklaracije, oboje overjeno s strani carinskih
  organov
  . Izvozno dovoljenje mora biti izpolnjeno v skladu s
  pravili Skupnosti, v enem izmed jezikov Skupnosti, v enem izmed
  jezikov Skupnosti, v polju 22 mora vsebovati navedbo, da za blago ni
  bilo izplačano izvozno nadomestilo, na hrbtni strani pa številko
  ustrezne izvozne deklaracije. Na izvozni deklaraciji mora biti v
  polju 44 ali v drugem polju navedena številka ustreznega
  izvoznega dovoljenja. Izdelki iz priloge
  12
  se uvažajo v sistemu kvot, ki se delijo po metodi dražbe
  pravic. V polje 39 uvozne carinske deklaracije se pri uvozu
  blaga vpiše štirimestna šifra 1006, v
  polje 44 pa poleg ostalih šifer še O99
  za prilogo izvozne deklaracije, P99 za prilogo izvoznega
  dovoljenja in P36 za prilogo potrdila ARSKTRP o dodelitvi
  kvot.
 • Za kmetijske izdelke iz priloge
  13
  se carina in uvozna dajatev ne plačujeta, če za to blago
  ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in je to potrjeno na
  izvoznem dovoljenju
  . Uvoznik mora poleg dokazila o poreklu
  predložiti fotokopijo izvoznega dovoljenja in izvod ali
  fotokopijo izvozne deklaracije, oboje overjeno s strani carinskih
  organov
  . Izvozno dovoljenje mora biti izpolnjeno v skladu s
  pravili Skupnosti, v enem izmed jezikov Skupnosti, v polju 22 mora
  vsebovati navedbo, da za blago ni bilo izplačano izvozno
  nadomestilo, na hrbtni strani pa število ustrezne izvozne
  deklaracije. Na izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali v
  drugem polju navedena številka ustreznega izvoznega
  dovoljenja. Izdelki iz priloge 13 se uvažajo v sistemu kvot, ki se
  delijo po metodi komisijske delitve. V polje 39 uvozne carinske
  deklaracije
  se pri uvozu blaga vpiše štirimestna
  šifra 1007, v polje 44 pa poleg ostalih šifer
  še O99 za prilogo izvozne deklaracije, P99 za
  prilogo izvoznega dovoljenja in P36 za prilogo potrdila
  ARSKTRP o dodelitvi kvot.
 • Za kmetijske izdelke iz priloge
  14
  se carina in uvozna dajatev ne plačujeta, če za to blago
  ni bilo izplačano izvozno nadomestilo in je to potrjeno na
  izvoznem dovoljenju
  . Uvoznik mora poleg dokazila o poreklu
  predložiti fotokopijo izvoznega dovoljenja in izvod ali
  fotokopijo izvozne deklaracije, oboje overjeno s strani carinskih
  organov
  . Izvozno dovoljenje mora biti izpolnjeno v skladu s
  pravili Skupnosti, v enem izmed jezikov Skupnosti, v polju 22 mora
  vsebovati navedbo, da za blago ni bilo izplačano izvozno
  nadomestilo, na hrbtni strani pa številko ustrezne izvozne
  deklaracije. Na izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali drugem
  polju navedena številka ustreznega izvoznega dovoljenja. V
  polje 39 uvozne carinske deklaracije se pri uvozu blaga vpiše
  štirimestna šifra, v polje 44 pa poleg ostalih
  šifer še O99 za prilogo izvozne deklaracije in
  P99 za prilogo izvoznega dovoljenja.V novi uredbi se spremenijo priloge 1 ter 5. V prilogi 1 se doda
nova kvota za ovce in koze in njihovo meso ter izdelke iz tega. V
prilogi 5 so navedeni kmetijski izdelki za katere se pri uvozu
uporablja carinska stopnja prosto. V tej prilogi so zajeti tako
izdelki, ki so bili v obstoječi prilogi 5, kot dodatni izdelki iz
skupnega zapisnika iz leta 2002.


Zaradi večjega števila sprememb in nepreglednosti nad
celotno uredbo, v prvi prilogi podajamo celoten pregled nad uredbo in
njenimi prilogami. Uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Skupnosti. Pri
uveljavljanju carinske obravnave pri uvozu blaga mora zato uvoznik
predložiti dokazilo o poreklu blaga.


V drugi prilogi je priložen obrazec izvoznega dovoljenja ter
navedbe vseh polj. Carinski delavci morajo biti predvsem pozorni na
polje 22, ki mora vsebovati navedbo, da izvozno nadomestilo ni bilo
izplačano ter polje 31 z navedeno številko izvozne carinske
deklaracije. Preveriti morajo tudi, če se podatki na izvoznem
dovoljenju ujemajo s podatki na izvozni carinski deklaraciji.


Vse nejasnosti, ki se bodo pojavile v zvezi z izvajanjem sprememb,
pismo posredujte na GCU skupaj z dokazili.


Priloga


Vsebina


Kvote


Pogoji


Polje 39


Povezava
Uradni list RS, št.:


1


Določena carinska stopnja in posebna uvozna dajatev za določene
kmetijske izdelke


Dražba pravic


Dokazilo o poreklu


1002


116/27.12.2003


105/29.10.2003


2


Določena carinska stopnja in posebna uvozna dajatev za določene
kmetijske izdelke


Vrstni red


Dokazilo o poreklu


1002


116/27.12.2002


3


Carinska stopnja “prosto” za določene predelane
kmetijske izdelke


Vrstni red


Dokazilo o poreklu


1002 – do 4.7.03


1004

116/27.12.2003


65/4.7.20031


4


Določena carinska stopnja oziroma posebna uvozna dajatev za
določene predelane kmetijske izdelke


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


116/27.12.2003


65/4.7.2003


70/18.7.2003


5


Carinska stopnja “prosto” za določene kmetijske
proizvode


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


116/27.12.2002


105/29.10.2003


6


Določena carinska stopnja oziroma posebna uvozna dajatev za
določeno blago


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


116/27.12.2002


35/11.4.2003


7


Določena carinska stopnja za nekatere ribiške izdelke


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


116/27.12.2002


8


Določena carinska stopnja ter posebna uvozna dajatev za
nekatere ribe in ribiške izdelke


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


116/27.12.2002


9


Preferencialna pravila o poreklu blaga116/27.12.2002


10


Carinska stopnja “prosto” za določene predelane
kmetijske izdelke


Ni kvote


Dokazilo o poreklu
Izvozno nadomestilo ni bilo
izplačano2
Opomba
1


1005


65/4.7.2003


70/18.7.2003


11


Carinska stopnja prosto za določene predelane kmetijske izdelke


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


1003


70/18.7.2003


12


Oprostitev plačila carine in posebne uvozne dajatve


Dražba pravic


Dokazilo o poreklu
Izvozno nadomestilo ni bilo
izplačano3
Opomba
2


1006


105/29.10.2003


13


Oprostitev plačila carine in posebne uvozne dajatve


Komisijska delitev


Dokazilo o poreklu


Izvozno nadomestilo ni bilo izplačano
Opomba 2


1007


105/29.10.2003


14


Oprostitev plačila carine in posebne uvozne dajatve


Ni kvote


Dokazilo o poreklu


Izvozno nadomestilo ni bilo izplačano
Opomba 2


1008


105/29.10.2003


15


Obrazec izvoznega dovoljenja105/29.10.2003


Evropska unija – Priloga 15:


http://objave.uradni-list.si/bazeul/MP/2003/023/B/Priloge/RS_-2003-104-00072-MP~P010-0000.PDF1Črtajo
se vse tarifne oznake, razen 1901 20 00
2Opomba
1: uvoznik mora predložiti izvod izvozne deklaracije, izdane in
overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti ali overjeno
fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v ustreznem jeziku,
da izvozno nadomestilo ni bilo izplačano.
3Opomba
2: uvoznik mora predložiti fotokopijo izvoznega dovoljenja ter izvod
ali fotokopijo izvozne deklaracije, oboje overjeno s strani
carinskih organov. Izvozno dovoljenje (obrazec izvoznega dovoljenja
se nahaja v prilogi 15) mora biti izpolnjeno v skladu s pravili
Skupnosti, v enem izmed jezikov Skupnosti, v polju 22 mora vsebovati
navedbo, da za blago ni bilo izplačano izvozno nadomestilo, na
hrbtni strani pa številko ustrezne izvozne deklaracije. Na
izvozni deklaraciji mora biti v polju 44 ali v drugem polju navedena
številka ustreznega izvoznega dovoljenja.


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih