TRINET

Nov TLM modul AES2 – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

 

 

Evropska Komisija je uvedla sistem AES2 zaradi uskladitve z zakonodajnimi zahtevami Carinskega zakonika Unije 952/2013 (CZU) ter uskladitve z novim podatkovnim naborom iz priloge B Delegirane uredbe 2015/2446 in Izvedbene uredbe 2015/2447 CZU (DU/IU), ob tem pa so v AES2 omogočene tudi nacionalne dopolnitve posameznih držav.

V Sloveniji se bo AES2 začel uporabljati dne 24.05.2023 ob 0:00

 
Zaradi novega evropskega podatkovnega modela ter novih elekronskih sporočil smo pripravili nov TLM modul AES2. Izvozni postopki, začeti v AES, se bodo zaključili v starem modulu, za izvotne postopke, začete po uvedbi AES2, pa je potrebno uporabiti nov TLM modul.

Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul AES2 – Izvoz.

 
Modul AES2 se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih AES2 deklaracij.
 
Prikaz seznama deklaracij je razdeljen na prikaz deklaracij zgoraj, prikaz postavk in pripadajočih zavihkov k glavi deklaracije v srednjem delu ter prikaz pripadajočih zavihkov v postavkam deklaracije v spodnjem delu:
 
  
 
 

Podatki vpisani v deklaraciji so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

1.) Vnos nove deklaracije (glava deklaracije) 

 

Novo deklaracijo vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos nove deklaracije je razdeljen na:

 • vnos glave deklaracije (osnovni podatki deklaracije)
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na glavo deklaracije (vnesejo se dodatni podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije, npr. številka dovoljenja za odlog plačila uvoznih dajatev)
 • vnos postavke (osnovni podatki postavke)
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na postavko (vnesejo se dodatni podatki, ki veljajo samo za izbrano postavko, npr. podatki o tovorkih)

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija 1/2

 

Vpišejo se podatki o vrsti deklaracije, izvozniku/pošiljatelju, prejemniku, deklarantu, pariteti, valuti in tečaju, postopku.

Vrsta deklaracije

Pri izvozu unijskega blaga v vse tretje države se uporablja šifra EX – vrsta deklaracije EU se ne uporablja več. Šifra CO se uporabi za izvoz unijskega blaga na carinska območja EU oz. v zvezi z unijskim blagom v primeru, za katero v prehodnem obdobju pristopa novih držav članic veljajo posebni ukrepi.

Izvoznik in prodajalec

Če sta izvoznik in prodajalec enaka, lahko vpišete samo izvoznika in v polju Uporabi podatke za pošiljatelja izberete Da. V nasprotnem primeru se podatke o pošiljatelju vpiše na zavihku Dodatno.

Prevozna sredstva

Vpiše se šifra prevoza  ob odhodu ter ob prehodu meje. Če je prevoznih sredstev več, se podatke vpiše v zavihku Odhodna prevozna sredstva.

 

1.2.)  Zavihek Deklaracija 2/2

 

Vpišejo se varnostni podatki, podatki o lokaciji blaga, zastopniku in obliki zastopanja.

Varnost

V primeru, ko je deklaracija združena z izstopno skupno deklaracijo (kadar blago zapušča varnostno oz. carinsko območje EU), se vpiše 2.

 

Prevoznik

Vpiše se podatke o prevozniku (neobvezno).

 

Lokacija blaga

Vpišejo se podatki glede na dejanski kraj predložitve blaga v izvozni postopek:

 • Carinski terminal:
  • vrsta lokacije: A – določena lokacija
  • identifikacija lokacije: V – carinski urad
  • carinski urad: šifra carinskega urada
 • Pooblaščeno mesto – vpis v evidence (dovoljenje C514):
  • vrsta lokacije: B – pooblaščeno mesto
  • identifikacija lokacije: Y – številka dovoljenja
  • v dovoljenje se vpiše številka dovoljenja
  • v naslov se vpiše naslov, pošta, kraj in šifra države kraja predložitve blaga
 • Odobreno mesto (dovoljenje 3S12 – KP):
  • vrsta lokacije: C – odobreno mesto
  • identifikacija lokacije: Z – prosti tekst
  • točen naslov v polje Ulica, pošta, kraj in država
  • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov

Dodatno: številko dovoljenja 3S12 se vpiše v zavihek Priloge. Poleg šifre 3S12 se v podpolje vpiše znak /

Priloge 3S099 se ne vpisuje več.

Zastopnik

Zastopnik se vpiše samo v primeru, če je različen od deklaranta! Če je zastopnik vpisan, je potrebno vpisati tudi zastopanje – edina dovoljena oblika zastopanja je 2 – neposredno.

  

1.3.)  Zavihek Dodatno

 

Vpišejo se podatki o pošiljatelju (če ni enak kot izvoznik), rok za zaključek B deklaracije-

 

 

1.4.)  Vnos zavihkov k glavi deklaracije

 

Osnovno pravilo: vpišejo se podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. predhodni dokumenti, zabojniki, dovoljenja, pa tudi številka fakture, podatki za postopek 42). To pravilo je obvezno v primeru, če ima deklaracija več kot eno postavko, sicer pa je to opcijsko.

Zavihek Zabojniki

V zavihek Transportna oprema se vpiše zabojnike, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Zavihek Predhodni dokumenti

Vpišejo se predhodni dokumenti, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Zavihek Priloge

Vpišejo se tiste priloge, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. številka CMR, številka fakture, C601 dovoljenje IPO, H0007 pošiljka do vrednosti 150 EUR,…).

 

 

 

2.) Vnos postavke deklaracije

 

Vpišejo se država porekla, tarifna oznaka, ugodnost, teža, vrednost, opis blaga. Carinsko in statistično vrednost izračuna program.

Postopek, predhodni postopek, dodatni postopek

Postopek in predhodni postopek se vpišeta v glavi deklaracije, v postavki je predviden samo vnos šifre dodatnega postopka (če je to potrebno), npr. šifra C07. V primeru, da se zahteva vpis več šifer dodatnih postopkov, se prvo šifro vpiše v postavki, vse naslednje pa v zavihku postavke Dodatni postopki.

Tarifna oznaka

Vpiše se 8-mestna tarifna oznaka. Za pregled in izbiro Taric ukrepov je potrebno izbrati ukaz, ki prikaže seznam ukrepov (okno se odpre v TLM_v3 modulu). Po izbiri taric ukrepov program napolni ustrezna polja (npr. šifro ugodnosti, taric dodatno kodo, vpiše certifikate v priloge, ipd).

Dodatna taric oznaka, nacionalna taric oznaka

Vpišeta se do dve taric dodatni oznaki (če je to potrebno), npr. oznaka 4999, ter nacionalna taric oznaka (če je to potrebno), npr. oznaka V211. V primeru, da se zahteva vpis več taric dodatnih oznak, se lahko vse morebitne dodatne taric oznake vnese v zavihkih EU taric oznake oz. Nacionalne taric oznake.

Bruto masa, neto masa

Možen je vnos skupne bruto mase samo v prvo postavko deklaracije, lahko pa se vpišejo posamezne bruto mase v vsako posamezno postavko. 

Opis blaga

V polje Opis blaga lahko prenesete besedilo oz. tarifni tekst iz kombinirane nomenklatere (za vpisano tarifno oznako) – izberite ikono na desnem robu polja.  

 

2.1.)  Vnos zavihkov k postavki deklaracije

 

Možen je vnos pakiranj, zabojnikov, predhodnih dokumentov in prilog,…  Velja pravilo, da se vpišejo podatki, ki veljajo za konktretno postavko (npr. če številka fakture velja za vse postavke, se vpiše v glavi deklaracije, če so vse postavke v istem zabojniku, se število zabojnika vpiše v glavo deklaracije).

Zavihek Pakiranje

Vpiše se šifro vrste pakiranja, oznake in število pakiranj. V primeru razsutega blaga se število tovorkov ne vpiše, sicer je število tovorkov obvezno.  

Zavihek Priloge

Vpiše se šifro vrste priloge ter podpolje (če je to predvideno). Vpišejo se priloge, ki veljajo za konkretno postavko. Za vpisovanje stroškov se uporabi:

 • V0900 – stroški, ki se odštevajo pri izračunu statistične vrednosti
 • V0910 – stroški, ki se prištevajo pri izračunu statistične vrednosti
 • V0710 – vrednost začasno uvoženega blaga na oplemenitenje

Šifre CV020 in I0200 ni potrebno vpisovati, ker jih v deklaracijo vpiše program samodejno (kadar je to potrebno):

 • CV020 – fakturna vrednost blaga, namenjenega za izvoz
 • I0200 – izjava o zahtevani uporabi različnega datuma

 

 

3.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Izvozna deklaracija: pošiljanje AES2 deklaracije (sporočilo IE515)
 • Predložitev blaga: pošiljanje sporočila o predložitvi blaga (IE511)
 • Popravek deklaracije: pošiljanje popravka deklaracije (IE513)
 • Zahteva za razveljavitev: pošiljanje zahteva za razveljavitev izvozne deklaracije (IE514)
 • Informacija o nezaključenem izvozu: pošiljanje informacij o nezaključeni izvozni deklaraciji (IE583)
 • Odgovor na rezultat kontrole: pošiljanje o strinjanju oz. nestrinjanju s predlaganimi spremembami (IE554)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE556)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je deklaracija zavrnjena, se lahko deklaracija popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa deklaracije ni potrebno).

 

4.) Tiskanje

 

Trenutno sta na voljo izpisa AES2 – SIL (obvestilo o prepustitvi v izvoz), AES2 – List 3 (obvestilo/vizualizacija potrdila o zaključku izvoznega postopka)

Ostali izpisi (pregledi deklaracij) so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo AES2 deklaracijo je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul AES. Možna je tudi izdelava AES2 deklaracije s prenosom podatkov iz stare AES deklaracije. Na voljo je tudi izdelava deklaracije na podlagi XML datoteke (xml datoteka mora biti v obliki AES2 deklaracije oz. pripravljena z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko) – s tem lahko npr. preverimo pravilnost vaše deklaracije (pripravite deklaracijo v xml obliki z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko, nato pa nam shranjeno deklaracijo v xml obliki pošljite po elektronski pošti).

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Stari AES dokumenti – izdelava nove deklaracije s prenosom podatkov iz AES deklaracije
 • Vnesi / Včitaj podatke / Iz XML datoteke – izdelava nove deklaracije s prenosom iz XML datoteke

 

 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 23. maj 2023

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih