TRINET

Nov TLM modul AIS2 – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

 

 

Modul AIS2 omogoča izdelavo AIS2 uvoznih carinskih deklaracij ter njihovo vložitev v SIAIS2 (prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem). SIAIS2 uvaja nov ti. EU podatkovni model ter nova elektronska sporočila, zato smo pripravili nov TLM modul AIS2. Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul AIS2 – Uvoz.

 
Modul AIS2 se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih AIS2 deklaracij.
 
Prikaz seznama deklaracij je razdeljen na prikaz deklaracij zgoraj, prikaz postavk in pripadajočih zavihkov k glavi deklaracije v srednjem delu ter prikaz pripadajočih zavihkov v postavkam deklaracije v spodnjem delu:
 
 
 

Podatki vpisani v deklaraciji so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

1.) Vnos nove deklaracije (glava deklaracije) 

 

Novo deklaracijo vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos nove deklaracije je razdeljen na:

 • vnos glave deklaracije (osnovni podatki deklaracije)
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na glavo deklaracije (vnesejo se dodatni podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije, npr. številka dovoljenja za odlog plačila uvoznih dajatev)
 • vnos postavke (osnovni podatki postavke)
 • vnos zavihkov, ki se navezujejo na postavko (vnesejo se dodatni podatki, ki veljajo samo za izbrano postavko, npr. številka šasije motornega vozila)

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija 1/2

 

Vpišejo se podatki o vrsti deklaracije, izvozniku/prodajalcu, uvozniku/kupcu, deklarantu, pariteti, valuti in tečaju, postopku.

Vrsta deklaracije

Pri uvozu neunijskega blaga iz vseh tretjih držav se uporablja šifra IM – vrsta deklaracije EU se ne uporablja več. Šifra CO se uporabi za uvoz unijskega blaga iz carinskih območij EU oz. v zvezi z unijskim blagom v primeru, za katero v prehodnem obdobju pristopa novih držav članic veljajo posebni ukrepi.

Izvoznik in prodajalec

Če sta izvoznik in prodajalec enaka, lahko vpišete samo izvoznika in v polju Uporabi podatke za prodajalca izberete Da. V nasprotnem primeru se podatke o prodajalcu vpišejo na zavihku Dodatno.

Uvoznik in kupec

Če sta uvoznik in kupec enaka, lahko vpišete samo uvoznika in v polju Uporabi podatke za kupca izberete Da. V nasprotnem primeru se podatke o kupcu vpišejo na zavihku Dodatno.

Prevoz v notranjosti/ob prihodu

Vpiše se šifra prevoza v notranjosti, ter vrsta in identiteta prevoznega sredstva ob prihodu. Če je prevoznih sredstev več, se podatke vpiše v zavihku Prevoz v notranjosti.

 

1.2.)  Zavihek Deklaracija 2/2

 

Vpišejo se podatki o načinu plačila, zavarovanju, odloženem plačilu, skladišču, lokaciji blaga, zastopniku in obliki zastopanja.

Način plačila

V polju način plačila se vpiše način plačila uvoznih dajatev (npr. R) – način plačila G se ne vpisuje več. V primeru, če uvoznik uveljavlja odloženo plačilo DDV, se to vpiše v zavihku Dodatne davčne reference.

Garancija

Vpiše se šifro (npr. G0010), tip garancije (npr. 1) ter številko GRN.

Odlog plačila

Vpiše se številko dovoljenja za odlog plačila (v obliki npr. SIDPOSIxxxxxx21OPxxxxx).  Dodatno se v zavihek Imetniki dovoljenj vpiše šifro dovoljenja DPO ter EORI številko imetnika dovoljenja za odlog plačila.

Dovoljenje AEO

V primeru uporabe AEO dovoljenja se vpiše se šifro in številko dovoljenja AEO (npr. Y024 in SIAEOFSIxxxx), ter šifro dovoljenja (npr. AEOF) ter EORI številko imetnika AEO dovoljenja.

Carinsko skladišče

Vpiše se šifro in številko dovoljenja za carinsko skladišče (npr. C518 in SICW1SIxxxx), ter tip in številko skladišča (npr. R SI007067xxxxxx). Dodatno se v zavihek Imetniki dovoljenj vpiše šifro dovoljenja (npr. CW1) ter EORI številko imetnika dovoljenja za carinsko skladišče.

Lokacija blaga

Vpišejo se podatki glede na dejanski kraj predložitve blaga:

 • Carinski terminal:

Vrsta lokacije: A

Kvalifikator: V

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše šifra carinskega urada, ostala polja se ne izpolni

 • Pooblaščeno mesto (dovoljenje 3S14 – HU):

Vrsta lokacije: B

Kvalifikator: Y

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše številko dovoljenja 3S14, v ostala polja se vpiše naslov, pošta, kraj in šifra države kraja predložitve blaga

 • Carinsko skladišče:

Vrsta lokacije: B

Kvalifikator: Z

Naziv, naslov: naziv lokacije se ne izpolni, v ostala polja se vpiše naslov, pošta, kraj in šifra države kraja, v katerem se nahaja carinsko skladišče

 • Odobreno mesto (dovoljenje 3S12 – KP):

Vrsta lokacije: C

Kvalifikator: Z

Naziv, naslov: naziv lokacije se ne izpolni, v ostala polja se vpiše naslov, pošta, kraj in šifra države kraja predložitve blaga

Dodatno: številko dovoljenja 3S12 se vpiše v zavihek Priloge. Priloge S0990 (bivši 3S099) pa se ne vpisuje več.

 • Odobreno mesto (3S12-ladja):

Vrsta lokacije: C

Kvalifikator: V

Naziv, naslov: v naziv lokacije se vpiše šifra carinskega urada z oznako LADJA (npr. SI006036/LADJA), ostala polja se ne izpolni

Zastopnik

Vpišejo se podatki o zastopniku ter obliko zastopanja (2 – neposredno, 3 – posredno). V primeru lastnega uvoza (deklarant je uvoznik), se polje ne izpolni.

  

1.3.)  Zavihek Dodatno

 

Vpišejo se podatki o  prodajni vrednosti (v primeru postopka 42 za potrebe poročanja VIES), podatke o morebitnem carinskem dolgu (pri posebnih postopkih), kazalnike vrednotenja,

Prodajna vrednost

Vpiše se podatek o prodajni vrednosti pošiljke (samo v primeru postopka 42 – podatek se bo uporabil pri pripravi podatkov za VIES poročanje). Gre za interni podatek, ki se ne bo poslal na carino. 

Morebitni carinski dolg

Vpiše se znesek morebitnega carinskega dolga (pri posebnih postopkih). Gre za podatek za potrebe interne evidence (ta podatek ne bo poslan na carino).

Kazalniki vrednotenja

Kazalnike vrednotenja je treba vpisati ob upoštevanju pogodbenih pogojev transakcije. Vnos ni obvezen, če vrednost blaga ne presega 20.000,00 EUR.

Carinski urad predložitve

Vpiše se šifro carinskega urada predložitve (v primeru uporabe dovoljenja 3S12 – KP). Če je v lokaciji vpisana oznaka C in kvalifikator Z, morata biti urad vložitve in urad predložitve enaka, če pa je v lokaciji vpisana oznaka C in kvalifikator V, morata biti urad vložitve in urad predložitve različna.

 

 

1.4.)  Vnos zavihkov k glavi deklaracije

 

Osnovno pravilo: vpišejo se podatki, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. predhodni dokumenti, zabojniki, dovoljenja, pa tudi številka fakture, podatki za postopek 42). To pravilo je obvezno v primeru, če ima deklaracija več kot eno postavko, sicer pa je to opcijsko.

Zavihek Zabojniki

V zavihek Transportna oprema se vpiše zabojnike, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Zavihek Predhodni dokumenti

Vpišejo se predhodni dokumenti, ki veljajo za vse postavke deklaracije

Zavihek Priloge

Vpišejo se tiste priloge, ki veljajo za vse postavke deklaracije (npr. številka CMR, številka fakture, C601 dovoljenje IPO, H0007 pošiljka do vrednosti 150 EUR,…).

Zavihek Imetniki dovoljenj

Vpiše se podatke o dovoljenjih, ki se uporabijo pri vložitvi deklaracije: vpiše se šifro dovoljenja in EORI številko imetnika. Primer: DPO – dovoljenje za odlog plačila, CW1 – dovoljenje za upravljanje skladišč, IPO – dovoljenje za uporabo postopka aktivnega oplemenitenja,…)

Zavihek Dodatne davčne reference

Izpolni se v primeru postopka 42, odloženega plačila DDV, v primeru eCommerce (IOSS pošiljka).

Postopek 42:

Potrebno je vpisati ID DDV številke kupca (dejanskega prejemnika) in njegovega davčnega zastopnika. Dokaz, da se uvoženo blago namerava odpeljati in odpremiti iz Slovenije v drugo državo članico, se vpiše v zavihek Priloge (s šifro Y044 tako kot doslej).

  • FR1 – uvoznik (dosedanja šifra Y040)
  • FR2 – stranka (šifra Y041)
  • FR3 – zastopnik (šifra Y042)

Odloženo plačilo DDV:

Če uvoznik uveljavlja odlog plačila DDV (način plačila G), se vpiše šifro FR7 in ID DDV uvoznika.

  • FR7 – zavezanec, ki je dolžan plačati DDV

Pošiljka v sistemu IOSS:

V primeru pošiljke v sistemu IOSS, se vpiše šifro FR5 in IOSS identifikacijska številka izvoznika (prodajalca).

  • FR5 – prodajalec (IOSS) 

 

 

2.) Vnos postavke deklaracije

 

Vpišejo se država porekla, tarifna oznaka, ugodnost, teža, vrednost, opis blaga. Carinsko in statistično vrednost izračuna program.

Postopek, predhodni postopek, dodatni postopek

Postopek in predhodni postopek se vpišeta v glavi deklaracije, v postavki je predviden samo vnos šifre dodatnega postopka (če je to potrebno), npr. šifra C07. V primeru, da se zahteva vpis več šifer dodatnih postopkov, se prvo šifro vpiše v postavki, vse naslednje pa v zavihku postavke Dodatni postopki.

 

Država preferencialnega porekla

V primeru, če se zahteva ugodnost 200 ali več, je poleg države porekla potrebno vpisati tudi državo preferencialnega porekla.

Tarifna oznaka

Vpiše se 10-mestna tarifna oznaka. Za pregled in izbiro Taric ukrepov je potrebno izbrati ukaz, ki prikaže seznam ukrepov (okno se odpre v TLM_v3 modulu). Po izbiri taric ukrepov program napolni ustrezna polja (npr. šifro ugodnosti, taric dodatno kodo, vpiše certifikate v priloge, ipd).

Dodatna taric oznaka, nacionalna taric oznaka

Vpišeta se do dve taric dodatni oznaki (če je to potrebno), npr. oznaka 4999, ter nacionalna taric oznaka (če je to potrebno), npr. oznaka V211. V primeru, da se zahteva vpis več taric dodatnih oznak, se lahko vse morebitne dodatne taric oznake vnese v zavihkih EU taric oznake oz. Nacionalne taric oznake.

Bruto masa, neto masa

Možen je vnos skupne bruto mase samo v prvo postavko deklaracije, lahko pa se vpišejo posamezne bruto mase v vsako posamezno postavko. 

Opis blaga

V polje Opis blaga lahko prenesete besedilo oz. tarifni tekst iz kombinirane nomenklatere (za vpisano tarifno oznako) – izberite ikono na desnem robu polja.  

 

2.1.)  Vnos zavihkov k postavki deklaracije

 

Možen je vnos pakiranj, zabojnikov, podatkov MKPT, predhodnih dokumentov in prilog, dajatev, varščin, pribitkov in odbitov,…  Velja pravilo, da se vpišejo podatki, ki veljajo za konktretno postavko (npr. če številka fakture velja za vse postavke, se vpiše v glavi deklaracije, če so vse postavke v istem zabojniku, se število zabojnika vpiše v glavo deklaracije).

Zavihek Pakiranje

Vpiše se šifro vrste pakiranja, oznake in število pakiranj. V primeru razsutega blaga se vpiše število tovorkov 1.  

Zavihek Priloge

Vpiše se šifro vrste priloge ter podpolje (če je to predvideno). Vpišejo se priloge, ki veljajo za konkretno postavko (npr. šifre za uporabo nižje stopnje DDV, stroški, ki povečujejo oz. znižujejo carinsko oz. statistično vrednost, podatke za obračun davka na motorna vozila, šifre različnih certifikatov oz. potrdil,…).

Vpišejo se tudi podatki o prevozni listini, fakturi – ampak samo v primeru, če ti dokumenti ne veljajo za vse postavke deklaracije. 

Zavihek Dajatve – Izračun uvoznih dajatev

Uvozne dajatve v zavihku Dajatve lahko vpišete z ukazom Izračunaj (za izračun dajatev se uporablja spletni servis FURS). V primeru, če ukaz ne vpiše dajatev, je možen vzrok ta, da deklaracija ni pravilno izpolnjena – v tem primeru izberite ukaz Dodatno / Izračunaj (info), ki prikaže parametre klica ter nato rezultat klica (izpiše se seznam dajatev oz. seznam napak, ki jih vrne spletni servis).

 

Zavihek MCD – varščine

Vpišejo se podatki o morebitnem carinskem dolgu (varščini): šifra vrste ter znesek morebitnega carinskega dolga. V primeru, da je varščina predvidena v Taric-u, se podatki vpišejo samodejno pri izračunu uvoznih dajatev. 

Zavihek Obračun DV.1 – dodatki in odbitki

Vpišejo se dodatki in odbitki, ki povečujejo oz. zmanjšujejo carinsko vrednost blaga (ti. podatki za DV.1).  Vnos ni obvezen, če vrednost blaga ne presega 20.000,00 EUR. Vnos dodatkov oz. odbitkov je omogočen tudi preko ukaza Porazdeli (dodatki oz. odbitki se lahko izračunajo tudi na podlagi vpisani Vxxxx šifer). 

 

3.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Uvozna deklaracija: pošiljanje AIS2 deklaracije (sporočilo IE415B)
 • Predložitev blaga: pošiljanje sporočila o predložitvi blaga (IE407B)
 • Popravek deklaracije: pošiljanje popravka deklaracije (IE413B)
 • Odgovor na rezultat kontrole: pošiljanje zahteve za prepustitev (IE454B)
 • Zahteva za razveljavitev: pošiljanje zahteva za razveljavitev deklaracije (IE414B)
 • Popravek deklaracije po prepustitvi: pošiljanje naknadnega popravka deklaracije – po prepustitvi (IE413C)
 • Obvestilo o vpisu v evidence: pošiljanje obvestila o vpisu v evidenco deklaranta (IE432)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE416B)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je deklaracija zavrnjena, se lahko deklaracija popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa deklaracije ni potrebno).

 

4.) Tiskanje

 

Trenutno je na voljo izpis AIS2 deklaracije – izpiše se predtiskan obrazec (List 8) ter priloga, kjer je izpišejo tudi vsi novi podatkovni elementi. 

Ostali izpisi (pregled deklaracij, kvartalno poročilo VIES,…) so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo AIS2 deklaracijo je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul AIS. Možna je tudi izdelava AIS2 deklaracije s prenosom podatkov iz stare AIS deklaracije.

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Stari dokumenti – izdelava nove deklaracije s prenosom podatkov iz AIS deklaracije
 • Vnesi / Pripravi X deklaracijo za B – izdelava dopolnilne deklaracije X za nepopolno B deklaracijo

 

 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 28. september 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih