TRINET

Nova TLM verzija 2.86.140.1873 – EORI številke in varnostni podatki pri izvozu AES

 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si


1.) Številka EORI

Številka EORI (Economic Operators Registration and Identification Number) se uporablja od 1. julija 2009 dalje za identifikacijo gospodarskih subjektov in drugih oseb v njihovem poslovanju s carino v celotni EU.

V šifantu strank je dodano novo polje EORI identifikacija. Če so podatki o EORI številki za posamezno stranko že znani, se lahko podatek vpiše v šifrant strank. Program bo vpisano EORI številko upošteval pri izdelavi novih carinskih deklaracij. Dokler podatek o EORI številki ni vpisan, bo program upošteval doslej uporabljene identifikacijske številke stranke (če so vpisani v polju Davčna številka). Podatek o EORI številki se lahko vpiše tudi pri izdelavi nove deklaracije.

Primer iz šifranta strank:

 • davčna številka: IT01654010345

 • naziv: BARILLA G.E.R. FRATELLI S.P.A.

 • EORI identifikacija: –

Dokler podatek o EORI številki ni vpisan, bo program pri izdelavi novih deklaracij upošteval identifikacijsko številko, vpisano v polju davčna številka.

EORI številka se vpiše v carinskih deklaracijah v vsa tista polja, kjer je že doslej veljal obvezen vnos identifikacijske (davčne, TIN) številke:

 • pri AIS uvozni deklaraciji: polja 8.Prejemnik, 14.Deklarant in 54.Zastopnik (vlagatelj)

 • pri AES izvozni deklaraciji: polja 2.Pošiljatelj (izvoznik), 14.Deklarant in 54.Zastopnik (vlagatelj)

 • pri NCTS tranzitni deklaraciji: glavni zavezanec (obvezno), pošiljatelj in prejemnik (kjer je to predvideno)

Za slovenske osebe se uporabi:

 • za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost: davčna številka (tako kot doslej, npr. SI12345678)

 • za fizične osebe: davčna številka+črka O (npr. SI12345678O)

 

Za osebe iz drugih držav članic se uporabi:

 • pravne osebe iz drugih držav članic pridobijo številko EORI v tisti državi članici, v kateri imajo sedež (npr. IT01654010345)

 • za fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi državi članici se v Sloveniji uporabi EORI številka SIA2222222

 

 

Struktura številke EORI za osebe iz tretjih držav:

 • za pravne osebe: SI+šifra tretje države+šifra registracijskega carinskega urada (npr. SICN1234567)
 • fizičnih tretjih oseb v Sloveniji ni možno registrirati

 

Predvidena je tudi uporaba začasnih oz. ad hoc EORI številk:

 • SIA1111111 – EORI številka za fizične osebe s stalnim prebivališčem v tretji državi 
 • SIA2222222 – fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi državi članici 
 • SIA3333333 – gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi (samo za eno deklaracijo, če v času izdelavi deklaracije subjekt nima EORI številke; gospodarski subjekt se potem pozove k registraciji oz. pridobitvi lastne EORI številke) 
 • SIA4444444 – tuja diplomatska predstavništva 
 • SIA5555555 – drugo

Poleg EORI številk se v carinskih deklaracijah še vedno uporablja tudi davčna številka – npr. pri uvoznih carinskih postopkih 42- dobava blaga v drugo državo članico (šifra 3I050 – Identifikacijska številka za DDV prejemnika blaga iz druge države članice), pri vpisovanju podatkov o zavarovanju carinskega dolga (šifra 3G001).

 


 

2.) AES izvozni postopki in obvezni varnostni podatki

Po 1.7.2009 je potrebno v AES izvozno carinsko deklaracijo dodatno vpisati varnostne podatke:

 

V glavi deklaracije v zavihku Ostali podatki je potrebno vpisati:

 • polje S32.Kazalnik posebnih okoliščin: polje se izpolni samo v naslednjih primerih: A – v primeru poštne ali hitre pošiljke,B – v primeru, ko je izvozno blago namenjeno oskrbi ladij ali letal ali E – v primeru, ko gre za pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO). V ostalih primerih se polje ne izpolni.

 • polje S29.Način plačila prevoznih stroškov: če so podatki znani, se izbere ena od vrednosti so A – Gotovinsko plačilo, B – Plačilo s kreditno kartico, C – Plačilo s čekom, D – Drugo, H – Elektronsko nakazilo, Y – Odprt račun pri prevozniku ali Z – Prevozni stroški se ne plačujejo vnaprej
 • polje S13.Seznam držav, preko katerih poteka prevoz: vpisati je potrebno seznam držav, preko katerih poteka prevoz blaga od vključno države odpreme do vključno namembne države (npr. v primeru izvoza iz Nemčije v Črno goro se vpiše seznam držav DE, AT, SI, HR, BA, ME)

 

V postavkah deklaracije je potrebno vpisati:

 • polje 44.Številka prevozne listine: najprej se vpiše šifra prevozne listine (veljavne šifre so N235, N271, N703, N704, N705, N710, N714, N720, N722, N730, N740, N741, N750, N760, N785, N787, N952 in N955) in v drugo podpolje še številko prevozne listine.
  Primer: tovorni list CMR s številko A083174 – vpiše se šifra N730 ter v drugo podpolje številka A083174

 • polje S44.Šifra ZN za nevarne snovi: polje se izpolni le v primeru, da se izvaža blago iz seznama Organizacije Združenih narodov za nevarne snovi in predmete. V tem primeru je potrebno vpisati pripadajočo šifra nevarne snovi (šifra UNDG): podatek se prepiše iz varnostne listine, ki spremlja nevarno blago.

 

Za AES izvozne deklaracije, vložene po 1.7.2009, se pri tiskanju uporablja spremenjene obrazce (obrazci vsebujejo varnostne oz. varstvene podatke):

 • ECS–List1 Izvozna/varnostna enotna upravna listina – List 1(ta izpis se uporabi namesto dosedanjega izpisa List 1)

 • ECS–SIL Spremna izvozna listina (ta izpis se uporabi namesto dosedanjega izpisa SIL)

 • ECS–List3 pomožni postopek Izvozna/varnostna enotna upravna listina – List 3

 

AES – Pomožni postopek

V primeru, ko je s strani CURS odobrena uporaba pomožnega postopka, deklarant v rednem postopku izpiše izvozno deklaracijo ECS-List1 in ECS-List3 pomožni postopek. Deklarant odtisne svoj žig in se podpiše na vse izvode v polje 54 in jih skupaj s spremljajočimi listinami (faktura,…) predloži uradu izvoza. Urad izvoza evidentira izvozno deklaracijo, številko vpiše v polje A ter odtisne žig v polje D. Izvod 1 s spremljajočimi dokumenti carina zadrži, izvod 3 pa spremlja pošiljko do izstopnega carinskega organa.

 


 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 30. junij 2009

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih