TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L084 do L086 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 84 (zakonodaja) – 26. marec 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/489 z dne 25. marca 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2338) ( 1 )

6

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/490 z dne 25. marca 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2347) (1 )

37

  • C 114 (zakonodaja) – 26. marec 2019

2019/C 114/02 – Sklepi Sveta o posodobljenem seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene

2

2019/C 114/04 – Povezovanje organizacij, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)

10

  • L 85 (zakonodaja) – 27. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/506 z dne 26. marca 2019 o odobritvi dajanja na trg D-riboze kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

11

Sklep Sveta (EU) 2019/510 z dne 25. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo

22

Sklep Komisije (EU) 2019/511 z dne 26. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Vatikansko mestno državo

24

Sklep Komisije (EU) 2019/512 z dne 26. marca 2019 o spremembi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Monako

31

  • L 085I (zakonodaja) – 27. marec 2019

Uredba (EU) 2019/491 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije

1

Uredba (EU) 2019/492 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (1 )

5

Uredba (EU) 2019/494 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (1 )

11

Uredba (EU) 2019/495 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (1 )

16

Uredba (EU) 2019/496 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo

20

Uredba (EU) 2019/497 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije

22

Uredba (EU) 2019/501 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (1 )

39

Uredba (EU) 2019/502 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (1 )

49

Uredba (EU) 2019/503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (1 )

60

  • C 115 (informacije in objave) – 27. marec 2019

2019/C 115/03 – Sporočilo Komisije v zvezi s členom 11(5) Monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Monako

2

2019/C 115/11 – Informacije o oceni tehnične dokumentacije uveljavljenih geografskih označb za žgane pijače

36

  • L 086 (zakonodaja) – 28. marec 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/522 z dne 27. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014

37

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/523 z dne 21. marca 2019 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

41

Sklep Sveta (EU) 2019/524 z dne 21. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora

66

Sklep Komisije (EU) 2019/526 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Republiko San Marino

77

Sklep Komisije (EU) 2019/527 z dne 27. marca 2019 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Andoro

97

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/244 z dne 11. februarja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine (UL L 40, 12.2.2019)

116

Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/245 z dne 11. februarja 2019 o sprejetju zavez, ponujenih po uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine (UL L 40, 12.2.2019)

117

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/352 z dne 4. marca 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 64, 5.3.2019)

118

Popravek Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega v Bruslju, 17. decembra 2009 (UL L 207, 6.8.2010)

119

  • C 116 (informacije in objave) – 28. marec 2019

2019/C 116/02 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (1 )

2

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 28. marec 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih