TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L129 do L138 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 129 (zakonodaja) – 17. maj 2019

Priporočilo Komisije (EU) 2019/794 z dne 15. maja 2019 o usklajenem načrtu nadzora z namenom določitve razširjenosti nekaterih snovi, ki prehajajo z materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3519) ( 1 )

37

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ( UL L 69, 15.3.2016 )

90

  • L 130 (zakonodaja) – 17. maj 2019

Uredba (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008

1

  • L 131 (zakonodaja) – 17. maj 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo ( 1 )

18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/626 z dne 5. marca 2019 o seznamih tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi seznami (1 )

31

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 z dne 15. marca 2019 o določitvi enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora nad proizvodi živalskega izvora, namenjenimi za prehrano ljudi, v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2074/2005 o uradnem nadzoru ( 1 )

51

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/628 z dne 8. aprila 2019 o vzorcih uradnih spričeval za nekatere živali in blago ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi vzorci spričeval ( 1 )

101

  • C 169 (informacije in objave) – 17. maj 2019

2019/C 169/08 – Obvestilo o začetku pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

9

  • L 132 (zakonodaja) – 20. maj 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/798 z dne 17. maja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

Sklep Sveta (SZVP) 2019/806 z dne 17. maja 2019 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

36

  • C 171 (informacije in objave) – 20. maj 2019

2019/C 171/02 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

3

2019/C 171/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SVZP) 2019/806, in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/798, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

4

  • L 134 (zakonodaja) – 22. maj 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/822 z dne 17. maja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek (t. i. „vijačni pilot“) okroglega prečnega prereza. Oznaka KN 7308 90 59 kot deli konstrukcij iz jekla.)

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/823 z dne 17. maja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Predmet iz človeških las, ki ga sestavlja pramen urejenih človeških las. Izdelek se uvrsti pod oznako KN 6704 20 00 kot kite in podobno iz človeških las.)

16

Sklep Sveta (EU) 2019/824 z dne 14. maja 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT), ter razveljavitvi Sklepa z dne 12. junija 2014 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v CCSBT

19

  • L 137 (zakonodaja) – 23. maj 2019f

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/830 z dne 15. maja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, iz lite plastike (polikarbonata), v obliki ovitka, ki prekriva hrbtno stran in stranice mobilnega telefona. Izdelek je treba uvrstiti pod oznako KN 3926 90 97 kot drugi proizvodi iz plastičnih mas.)

26

  • L 138 (zakonodaja) – 24. maj 201

Sklep Sveta (EU) 2019/835 z dne 8. aprila 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/841 z dne 14. marca 2019 o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije

76

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/842 z dne 22. maja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

79

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/843 z dne 23. maja 2019 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za šestintrideseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

81

  • C 179 (informacije in objave) – 24. maj 2019

2019/C 179/02 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(Na strani 293 se doda nova pojasnjevalna opomba: 7019 39 00 Drugo Ta tarifna podštevilka zajema večosne tkanine iz steklenih vlaken, ki so sestavljene iz ločenih plasti paralelne preje iz steklenih filamentov …. )

2

2019/C 179/03 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(Na strani 293: 7018 20 00 Steklene kroglice s premerom do vključno 1 mm se za obstoječim besedilom vstavi naslednje besedilo: „Ta tarifna podštevilka zajema tudi votle steklene kroglice.“)

2

2019/C 179/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(Na strani 322 se vstavi naslednja pojasnjevalna opomba: „8205 40 00 Izvijači. Ta tarifna podštevilka zajema komplete, ki vsebujejo izvijač (brez glave) in zamenljive vijačne nastavke ter so pripravljeni za prodajo na drobno. Kompleti se uvrščajo pod to tarifno podštevilko (ne glede na število nastavkov) na podlagi splošnega pravila 3(b) za razlago kombinirane nomenklature. Vendar pa se posebej predloženi vijačni nastavki uvrščajo pod tarifno podštevilko 8207 90 30.“)

3

2019/C 179/05 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(Na strani 370 se pojasnjevalna opomba k tarifni podštevilki KN „8544 70 00 Kabli iz optičnih vlaken“ nadomesti z naslednjim: „8544 70 00 Kabli iz optičnih vlaken. Ta tarifna podštevilka vključuje tudi kable iz optičnih vlaken (npr. za telekomunikacijske namene), ki so izdelani iz enega ali več optičnih vlaken iz tarifne številke 9001, posamično prevlečenih z dvojno plastjo akrilatnih polimerov. …. )

4

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 24. maj 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih