TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L155 do L157 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 155 (zakonodaja) – 12. junij 2019

Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ( 1 )

1

  • C 198 (informacije in obvestila) – 13. junij 2019

2019/C 198/01 – Seznam dvostranskih sporazumov o naložbah iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1219/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami

1

  • L 156 (zakonodaja) – 13. junij 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/962 z dne 12. junija 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe dveh novih funkcionalnih skupin krmnih dodatkov ( 1 )

1

Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/970 z dne 22. februarja 2019 o orodju, ki prosilcem omogoča, da preverijo status prošenj ter obdobje veljavnosti in status potovalnih odobritev v skladu s členom 31 Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

15

Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/971 z dne 26. februarja 2019 o opredelitvi zahtev glede storitve varnega računa v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta, ki prosilcem omogoča, da predložijo potrebne dodatne informacije ali dokumentacijo ( 1 )

20

  • L 157 (zakonodaja) – 14. junij 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/973 z dne 13. junija 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-Ptefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

3

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/974 z dne 12. junija 2019 o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

28

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/975 z dne 13. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4495) (1)

31

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14)

61

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 z dne 11. decembra 2018 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020 (UL L 317, 14.12.2018)

67

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 14. junij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih