TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L20 do L36 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

 • L 20 (zakonodaja) – 23. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/148 z dne 20. januarja 2023 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi, uvedenimi na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

26

 • C 23 (informacije in objave) – 23. januar 2023

2023/C 23/04 – Obvestilo o uporabi sistema registriranih izvoznikov Evropske unije s strani Slonokoščene obale in Madagaskarja na podlagi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Slonokoščeno obalo oziroma Začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Južno Afriko

19

 • L 24 (zakonodaja) – 26. januar 2023

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 ( UL L 69, 15.3.2016 )

42

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/235 z dne 8. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede oblik in oznak skupnih podatkovnih zahtev, nekaterih pravil o nadzoru in pristojnega carinskega urada za dajanje blaga v carinski postopek ( UL L 63, 23.2.2021 )

43

 • C 29 (informacije in objave) – 26. januar 2023

2023/C 29/02 – Obvestilo Komisije v skladu s členom 6(3) Protokola št. 1 k Vmesnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Gano in Evropsko unijo o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Seznam materialov, za katere se lahko uporablja kumulacija iz člena 6 Protokola št. 1 k Vmesnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Gano in EU

2

 • L 25 (zakonodaja) – 27. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/174 z dne 26. januarja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1793 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

36

 • L 26 (zakonodaja) – 30. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/185 z dne 27. januarja 2023 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2021/607 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/186 z dne 27. januarja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325 glede priznavanja nekaterih nadzornih organov in izvajalcev nadzora za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo

17

 • L 27 (zakonodaja) – 31. januar 2023

Sklep št. 01/2022 Odbora za carino iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur z dne 20. decembra 2022 o spremembi nekaterih elementov Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja ter njegovih prilog [2023/202]

33

 • L 30 (zakonodaja) – 2. februar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/215 z dne 1. februarja 2023 o popravku španske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2021/1100 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

6

Popravek Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo ( UL L 348, 29.12.2017 )

37

 • L 31 (zakonodaja) – 2. februar 2023

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/234 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za obvestilo o predložitvi blaga, vnesenega na carinsko območje Unije (notificirano pod dokumentano številko C(2023) 662)

317

 • L 32 (zakonodaja) – 3. februar 2023

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/236 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za deklaracijo za začasno hrambo neunijskega blaga, predloženega carini (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 664)

223

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/237 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga zahtevale nekatere države članice, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi s carinsko deklaracijo blaga, vnesenega na carinsko območje Unije, iz členov 158, 162, 163, 166, 167, 170 do 174, 201, 240, 250, 254 in 256 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 667)

226

 • L 34 (zakonodaja) – 6. februar 2023

Uredba Sveta (EU) 2023/246 z dne 30. januarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 glede izmenjave informacij, ki se vodijo v elektronskih evidencah, o gospodarskih subjektih, ki sodelujejo pri gibanju trošarinskega blaga med državami članicami v komercialne namene

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/248 z dne 1. februarja 2023 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

6

 • L 35 (zakonodaja) – 7. februar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/254 z dne 6. februarja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede nekaterih tehničnih pravil za upravljanje tarifnih kvot

4

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 7. februar 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih