TRINET

Pregled novosti v carinskih postopkih po 1. maju 2016

 

S 1. majem 2016 se začne v celoti uporabljati nov Carinski zakonik Unije. Zakon prinaša številne spremembe v carinskih postopkih ter uvaja obvezno elektronsko izmenjavo podatkov. Za dokončno vzpostavitev elektronskih sistemov v skladu z novim zakonom je predvideno prehodno obdobje do leta 2020. Nov zakonik prinaša številne novosti – v nadaljevanju sledi opis tistih novosti, ki jih je potrebno upoštevati od 1. maja 2016 dalje.

 

Pregled novosti v carinskih postopkih po 1. maju 2016

 

Kazalo:

1.) Pregled zakonodaje

2.) Uvozni carinski postopki – AIS

3.) Izvozni carinski postopki – AES

4.) Poenostavljeni carinski postopki in AEO

5.) Posebni carinski postopki

6.) Postopek tranzita – NCTS

7.) Vstop/izstop blaga – ICS/ECS

8.) Dokazilo o statusu unijskega blaga – T2L

9.) Začasna hramba blaga

10.) Modul Nadzor

 

1.) Pregled zakonodaje

 

Kratek pregled nove zakonodaje:

 • nov Carinski zakonik Unije (CZU), sprejet z Uredbo EU št. 952/2013
 • (nadomešča dosedanji Carinski zakonik Skupnosti, sprejet z Uredbo Sveta EGS št. 2913/1992)
 • Izvedbena uredba Komisije (IU) 2015/2447, Delegirana uredba Komisije (DU) 2015/2446, Delegirana uredba Komisije (PDU) 2016/341
 • (te uredbe nadomeščajo Uredbo Komisije EGS št. 2454/1993, ki so urejale izvedbene določbe dosedanjega Carinskega zakonika Skupnosti)
 • Zakon o izvajanju carinske zakonodaje evropske unije (ZICZEU) (Ur.l. RS 32/2016), ki nadomešča dosedanji Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES, ur.l. RS št. 25/2004)
 • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Ur.l. RS 98/2015) – nov pravilnik še ni sprejet!

 

Uporaba obstoječih dovoljenj v prehodnem obdobju

Carinska dovoljenja, izdana na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 ali Uredbe Komisije št. 2454/93, ki imajo omejen rok veljavnosti, se lahko uporabljajo tudi po 1. maju 2016 (do izteka veljavnosti posameznega dovoljenja). Dovoljenja za poenostavljene postopke (ter dovoljenja brez omejene veljavnosti) bo pristojni carinski organ v prehodnem obdobju po uradni dolžnosti izvedel ponovno oceno posameznega dovoljenja (najkasneje do 01.05.2019).

 

Dajanje blaga v carinski postopek

Razen, kadar ni drugače določeno, deklarant prosto izbere carinski postopek, v katerega se da blago (ni več carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga). Carinske deklaracije se vložijo elektronsko in vsebujejo vse navedbe, ki jih zahteva carinski postopek, za katerega je blago prijavljeno. Spremne listine, ki so potrebne za uporabo določb, ki urejajo carinski postopek, za katerega je blago prijavljeno, so v posesti deklaranta in na razpolago carinskim organom v trenutku vložitve carinske deklaracije.

 

Zastopanje v carinskih zadevah

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah ni več potrebno pridobiti licence oziroma dovoljenja. V primeru vložene deklaracije preko zastopnika se v polje 44 ne vpisuje več šifre za kontrolo licenc za zastopanje (šifra 3L001 se ne vpisuje več) .

 

Sprememba podatkov v carinski deklaraciji

Carinski organ lahko v skladu z členom 173/3 CZU odobri spremembo podatkov v carinski deklaraciji v roku treh let po sprejemu deklaracije, da deklarant lahko izpolni svoje obveznosti v zvezi z dajanjem blaga v zadevni carinski postopek.

V primerih pomotoma prijavljenega blaga se lahko vloži zahtevek za razveljavitev deklaracije v 90 dneh od sprejema deklaracije. 

 

2.) Uvozni carinski postopki – AIS

 

Uvozna carinska deklaracija se od 1. 5. 2016 izpolnjuje v skladu s Prilogo 9 TDA in Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (nova verzija tega pravilnika še ni objavljena).

Obstoječa dovoljenja za odlog plačila dajatev veljajo in se nemoteno uporabljajo tudi po 1. 5. 2016 do preteka veljavnosti.

Ostale novosti:

 • šifre za zastopanje 3L001 ni več potrebno vpisovati
 • termin nepopolna deklaracija se zamenja z izrazom poenostavljena deklaracija (v skladu z 166. členom CZU lahko carinski organ dopusti, da se da blago v carinski postopek na podlagi poenostavljene deklaracije, v kateri se lahko izpustijo nekatere navedbe ali spremne listine)
 • poenostavljena deklaracija zajema dosedanje nepopolne deklaracije (šifre B in X) in dosedanji postopek poenostavljene deklaracije PU (šifra Y in 3S13)
 • v polju 31.MKPT se ukine šifra TB (trošarina, odstotek biogoriva v energentu)
 • v polju 44 se ukine šifra 3T54 (dokazila o dodanem biogorivu)
 • v polju 44 se ukineta šifri 3E009 – gospodarski pogoji za aktivno oplemenitenje in 3E029 – gospodarski pogoji za predelavo pod carinskim nadzorom
 • v polju 44 se doda nova šifra 10800 (določitev zneska uvozne dajatve za oplemenitene proizvode iz postopka aktivnega oplemenitenja v skladu s členom 86(3) zakonika)
 • menjalni tečaj za preračun carinske vrednosti iz tujih valut je enak celotni mesec (morebitne 5% spremembe tečaja med mescem se ne preverjajo več)
 • uporabljajo se nove oznake za poimenovanje tipov carinskih skladišč (polje 49) – npr. namesto oznake A se uporabi oznaka R
 • DV1 – deklaracija o carinski vrednosti (uporabi se v primeru, ko vrednost blaga presega 20.000,00 EUR)

 

3.) Izvozni carinski postopki – AES

 

Pri vlaganju izvozne deklaracije enaka pravila kot doslej. Spremenjena pa je definicija izvoznika: v primeru izvoza komercialnega blaga mora biti izvoznik oseba s sedežem na carinskem območju Unije. V nasprotnem primeru mora ta oseba uporabiti carinskega zastopnika, ki je v takem primeru poleg deklaranta tudi nosilec izvoznega postopka.

Izvozna carinska deklaracija se od 1. 5. 2016 izpolnjuje v skladu s Prilogo 9 TDA in Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (nova verzija tega pravilnika še ni objavljena).

Ostale novosti:

 • šifre za zastopanje 3L001 ni več potrebno vpisovati
 • termin nepopolna deklaracija se zamenja z izrazom poenostavljena deklaracija (v skladu z 166. členom CZU lahko carinski organ dopusti, da se da blago v carinski postopek na podlagi poenostavljene deklaracije, v kateri se lahko izpustijo nekatere navedbe ali spremne listine)
 • poenostavljena deklaracija zajema dosedanje nepopolne deklaracije (šifre B in X) in dosedanji postopek poenostavljene deklaracije PI (šifra Y in 3S13)
 • v polju 44 se ukine šifra 30400 RET-EXP (želim, da se mi vrne izvod 3)
 • menjalni tečaj za preračun carinske vrednosti iz tujih valut je enak celotni mesec (morebitne 5% spremembe tečaja med mescem se ne preverjajo več)
 • uporabljajo se nove oznake za poimenovanje tipov carinskih skladišč (polje 49) – npr. namesto oznake A se uporabi oznaka R

 

4.) Poenostavljeni carinski postopki in AEO

 

CZU opredeljuje naslednje vrste poenostavljenih postopkov:
poenostavljeno deklaracijo
centralizirano carinjenje
vpis v evidence deklaranta
samooceno

Dovoljenja za poenostavljene carinske postopke, ki so bila pridobljena pred 1. 5. 2016, bodo ostala v veljavi tudi po tem datumu. Carinski organ bo v prehodnem obdobju po uradni dolžnosti izvedel ponovno oceno posameznega dovoljenja (najkasneje do 01.05.2019).

Nova zakonodaja za pridobitev določene poenostavitve v carinskih postopkih postavlja pogoj, da je vložnik zahtevka imetnik dovoljenja AEOC (ali pa, da izpolnjuje določeno AEO merilo).

Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) lahko pridobi gospodarski subjekt s sedežem na carinskem območju Unije, ki izpolnjuje določena merila. AEO status zajema:

 • dovoljenje pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve, na podlagi katerega je imetnik upravičen do določenih poenostavitev, predvidenih v skladu s carinsko zakonodajo (AEOC) ali
 • dovoljenje pooblaščenega gospodarskega subjekta za varnost in varstvo, na podlagi katerega je imetnik upravičen do olajšav v zvezi z varnostjo in varstvom (AEOS)

Vložniku, ki je upravičen, da se mu izdata obe dovoljenji, carinski organ izda kombinirano dovoljenje – obe vrsti dovoljenj se uporabljata istočasno (AEOF).

Poleg meril, ki jih je vložnik zahtevka za pridobitev statusa AEO moral izpolnjevati po stari zakonodaji, nova zakonodaja uvaja novo merilo za status AEOC – poenostavitve. Vložnik zahtevka mora izpolniti merilo: praktični standardi usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti (obe merili sta enakovredni, imetnik AEO se sam odloči za način dokazovanja izpolnjevanja pogoja).

 

5.) Posebni carinski postopki

 

Pojem carinski postopki z ekonomskim učinkom se preimenuje v posebne postopke, ki zajemajo:

 • tranzit (notranji, zunanji)
 • hramba (carinsko skladiščenje, prosta cona)
 • določena raba (začasni uvoz, posebna raba)
 • oplemenitenje (aktivno, pasivno)

Vnos blaga v prosto cono postane eden izmed posebnih postopkov. Po novem se postopka aktivno oplemenitenje – sistem odloga in predelave pod carinskim nadzorom (PCN) združita v postopek aktivnega oplemenitenja. Postopek aktivnega oplemenitenja – sistem povračila se z novo zakonodajo opusti.

Nov carinski zakonik predpisuje obvezno predložitev zavarovanja kot pogoj za izvajanje posebnega postopka. Podjetje, ki uporablja splošno zavarovanje lahko v primeru, da izpolnjuje določena merila in pogoje, pridobi znižanje ali opustitev zavarovanja. Zavarovanje se ne zahteva v naslednjih primerih:

 • aktivno oplemenitenje EX-IM (sistem prehodnega izvoza oplemenitenih proizvodov)
 • pasivno oplemenitenje
 • za proste cone

Za dovoljenja, izdana pred 1. 5. 2016, se do ponovne ocene le-teh, predložitev zavarovanja ne bo zahtevala.

V zvezi z veljavnostjo dovoljenj za postopke z ekonomskim učinkom velja prehodno obdobje.

 • dovoljenja za carinsko skladiščenje, ki so 1. maja 2016 že veljavna, veljajo do ponovne ocene oz. najkasneje do 1.5. 2019
 • dovoljenja, ki imajo omejeno obdobje veljavnosti (aktivno, pasivno oplemenitenje, začasni uvoz) veljajo do konca veljavnosti (oz. najkasneje do 1. maja 2019)

 

Carinsko skladišče

S 1. 5. 2016 se spremeni označevanje tipov carinskih skladišč. Postopki za blago, dano v carinsko skladišče D pred 1. 5. 2016, se zaključijo v skladu z določbami, ki so veljale pred 1.5.2016.

V carinskih deklaracijah (polje 49) se vpisujejo nove oznake skladišč. Ostali podatki v deklaraciji ostanejo nespremenjeni:

 

Dosedanje oznake

Nove oznake

A

R – Javno carinsko skladišče tipa I

B

S – Javno carinsko skladišče tipa II

C

U – Zasebno carinsko skladišče

D

U – Zasebno carinsko skladišče

E

U – Zasebno carinsko skladišče

F

T – Javno carinsko skladišče tipa III

 

V – Skladišča za začasno hrambo blaga

Y

Y – Necarinsko skladišče

 

Z – Prosta cona

 

Potrebe po spremembi dovoljenj ni – v evidencah bodo tipi skladišč zamenjani z novimi (npr. namesto tipa D bo vpisan nov tip skladišča U)

Za carinska skladišča se s 1. 5. 2016 pričnejo uporabljati nove šifre za dovoljenja, objavljene v šifrantu listin, potrdil in dovoljenj za polje 44 carinske deklaracije:

 • C517 – CWP Dovoljenje za upravljanje skladišč za carinsko skladiščenje blaga v zasebnem carinskem skladišču
 • C518 – CW1 Dovoljenje za upravljanje skladišč za carinsko skladiščenje blaga v javnem carinskem skladišču tipa I
 • C519 – CW2 Dovoljenje za upravljanje skladišč za carinsko skladiščenje blaga v javnem carinskem skladišču tipa II

 

Posebna uporaba

Dovoljenja za posebno uporabo, izdana pred 1. 5. 2016, se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti (deklaracija se izpolni tako kot doslej – postopek 4000/094, predložitev zavarovanja ali obračuna postopka pa se ne zahteva).

 

 

6.) Postopek tranzita – NCTS

 

Postopek tranzita Unije ostaja nespremenjen, vsi procesi pri carinskem uradu odhoda oz. namembnem carinskem uradu se izvajajo tako kot doslej. Spremna tranzitna (varnostna) listina (STL/STVL) ostaja obvezna in se natisne pri začetku postopka tranzita.

Poenostavitve v tranzitnem postopku (pooblaščen pošiljatelj, pooblaščen prejemnik, uporaba posebnih carinskih oznak) se v enaki obliki uporabljajo tudi po 01.05.2016.

Skupna zavarovanja za zavarovanje v tranzitnem postopku (s sklicno številko zavarovanja – GRN), ki jih je urad zavarovanja sprejel pred 1. 5. 2016, ostanejo v veljavi tudi po 1. 5. 2016 (do poteka veljavnosti oz. najkasneje do 1.5.2019).

Z novim carinskim zakonikom je ukinjen šifrant občutljivega blaga (blago s povečanim tveganjem pri postopku tranzita), zato se tarifna oznaka ter količina občutljivega blaga ne vpisuje več, skupno zavarovanje pa se lahko uporabi za vse vrste tranzitnega blaga.

V primeru uporabe posameznega zavarovanja je novost ta, da je vrednost enega kupona za posamezno zavarovanje povečana na 10.000,00 EUR (velja za kupone, izdane po 01.05.2016).

 

7.) Vstop/izstop blaga – ICS/ECS

 

Postopki pri vnosu oz. iznosu blaga iz EU ostajajo v prehodnem obdobju nespremenjeni: za blago, ki se vnese na carinsko območje Unije, je potrebno predhodno vložiti vstopno skupno deklaracijo (ICS), za blago, ki izstopa iz EU pa se predhodni vloži izvozno deklaracijo (AES) oz. izstopno skupno deklaracijo (ECS).

Pri vstopu blaga v EU se v prehodnem obdobju roki za vložitev vstopne skupne deklaracije VSD ne spreminjajo (tudi v zračnem prometu roki ostajajo nespremenjeni). Nova je opustitev glede obveznosti vložitve VSD za gospodinjsko opremo.

Pri izstopu blaga iz EU velja nova opustitev glede obveznosti vložitve deklaracije – ECS deklaracije ni potrebno vložiti:

 • za blago, ki ni komercialne narave
 • za blago komercialne narave, pod pogojem da je vrednost blaga nižja od 1000 EUR in hkrati teža blaga ne presega 1000 kg

Vložitev izstopne skupne deklaracije ni potrebna v primeru izstopa blaga v Andoro, Norveško in Švico.

 

8.) Dokazilo o statusu unijskega blaga – T2L

 

Za unijsko blago, ki bo zapustilo carinsko območje Unije in bo kasneje ponovno vneseno na carinsko območje Unije, je potrebno ob ponovnem vnosu na območje Unije dokazati unijski status blaga. Ena od listin za dokazovanje statusa blaga je dokument T2L, ki ga je potrebno pri odpremi unijskega blaga predložiti carinskemu organu odhoda (dokazilo v obliki komercialnega dokumenta je možno uporabiti le v primeru, ko skupna vrednost blaga ne presega 15.000,00 EUR)

Modul T2L omogoča vnos in izpis dokumentov T2L/T2LF, polega tega pa omogoča tudi elektronsko izmenjavo dokumentov T2L s carino (preko modula Nadzor). V primerih, ko so podatki vloženi elektronsko, teh podatkov carinskim organom ni več potrebno vnašati ročno, temveč le preverijo in potrdijo prejete podatke (podrobnejši opis sledi v poglavju 9).

Pripravljen je nov TLM modul T2L, ki omogoča vnos dokumentov za dokazovanje statusa unijskega blaga T2L.

 

9.) Začasna hramba blaga

 

Postopek se izvaja enako kot doslej (gre za pravni status neunijskega blaga, ki je začasno hranjeno pod carinskim nadzorom v času med predložitvijo carini in trenutkom, ko bo to blago dano v carinski postopek). Namesto termina skupna deklaracija se uporablja nov termin začasna hramba (skupna deklaracija -> deklaracija za začasno hrambo).

Spremenjen je rok za začasno hrambo (rok, v katerem mora biti blago v začasni hrambi dano v carinski postopek): rok je povečan na 90 dni.

Deklaracija za začasno hrambo se v prehodnem obdobju lahko vloži v elektronski obliki (v modul Nadzor) ali na predpisanem obrazcu deklaracije za začasno hrambo.

 

10.) Modul Nadzor

 

Pripravljen je nov TLM modul Nadzor (MNAD), ki omogoča evidentiranje carinskih dokumentov, ki se trenutno vlagajo na papirju in se ne evidentirajo v druge samostojne carinske aplikacije. Modul Nadzor omogoča vnos in pošiljanje dokumentov v carinski sistem Nadzor (MNAD) preko elektronskih sporočil v XML obliki.

Modul Nadzor se trenutno uporablja za elektronsko izmenjavo podatkov za naslednje carinske dokumente:

 • dokazilo o statusu unijskega blaga (dokument T2L)
 • deklaracija za začasno hrambo (od 01.05.2016 dalje)

 

Podrobnejši opis novosti: Nov TLM modul Nadzor – elektronsko vlaganje dokumentov T2L

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 29. april 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

  

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih